Podmínky zpracování osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu VášBylinkář.cz (www.vasbylinkar.cz)

Pokud jste našim zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018).

Kdo je správce?

Společnost Dobrý život BV, s.r.o., Horná 16, Banská Bystrica 974 01, Slovensko, IČ: 50073681, DIČ: 2120164398 (dále jen „provozovatel“) zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje, v souladu s ustanoveními Zákona č.122 / 2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 84/2014 Sb. v aktuálním a platném znění (dále jen „Zákon“). Provozujeme internetový obchod (www.vasbylinkar.cz). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, t.j. určujeme, jak budou zpracovány, za jakým účelem a na jak dlouho.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, to znamená, že:
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.
Splníme si podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění si vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, ulice a popisné číslo, město, psč, e-mail a telefonní číslo, nutně potřebujeme k plnění smlouvy – vytvoření objednávky v internetovém obchodě a její úspěšnému doručení k vám (k zákazníkovi).
Pokud jste našimi zákazníky, tak vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích období, pokud zákon nestanoví další dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávěnený zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány pouze na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky je možné procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

V maximální možné míře chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme poskytovat ve vlastní režii, využíváme služby a aplikace zpracovatelů:
– Facebook
– Google
Je možné, že se pro usnadnění a zkvalitnění zpracování v budoucnu rozhodneme využít další aplikace nebo zpracovatelů. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Poskytování údajů mimo Evropské unie

Jakékoli zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte spoustu práv. Máte právo na informace, které se naplňuje již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme do doby 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Pokud se u vás něco změní nebo budete považovat své osobní údaje za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, případně pokud se domníváte, že provádíme zpracování údajů nezákonně, ale nechcete je všechny smazat nebo pokud byste vyslovili námitky proti jejich zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účely zpracování.
Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme k tomu alespoň 20 dní.
Právo na výmaz. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému a ze systémů všech dalších zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady během doby stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat mailem.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních závazků s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.